Zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti POOLTECHNIKA s.r.o.

 

Jsme obchodní společnost POOLTECHNIKA s.r.o., se sídlem Nebovidy 220, 664 48 Nebovidy, IČO: 155 46 284, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 838, a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, v případech, kdy Vám prodáváme objednané zboží, poskytujeme servisní služby, když navštěvujete naše webové stránky https://www.pooltechnika.cz, komunikujete s námi telefonicky nebo e-mailem apod., a také když plníme své zákonné povinnosti či zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob.

Jsme si vědomi důvěry, kterou do nás jako naši zákazníci vkládáte, proto při zpracovávání Vašich osobních údajů postupujeme s maximální opatrností a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, které se zavazujeme dodržovat. Tyto zásady obsahují všechny informace, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

 

SPRÁVCE osobních údajů – Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat?

 

Správcem Vašich osobních údajů, který je zodpovědný za zpracování Vašich osobních údajů, je naše obchodní společnost POOLTECHNIKA s.r.o., se sídlem Nebovidy 220, 664 48 Nebovidy, IČO: 155 46 284, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 838.

Pro veškeré Vaše dotazy, týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete využít některý z následujících kontaktů:

Adresa pro doručování: Nebovidy 220, 664 48 Nebovidy

Adresa elektronické pošty: kancelar@pooltechnika.cz

Telefon: +420 604 942 308.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Přijali jsme ve Vašem zájmu s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Vaše práva a svobody vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů, které zpracováváme, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou tedy u nás pod neustálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Navíc zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně aktualizujeme a průběžně zdokonalujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito zásadami vyplývajícími z GDPR:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování osobních údajů,
 • účelové omezení – shromažďujeme osobní údaje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 • minimalizace údajů – zachováváme přiměřenost, relevantnost a limitujeme zpracování osobních údajů na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu jejich zpracování,
 • přesnost a aktuálnost – přijímáme veškerá rozumná opatření, která umožňují zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů,
 • omezené uložení – uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou Vaše osobní údaje zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost – Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
 • odpovědnost – dodržujeme zodpovědný přístup k ochraně Vašich osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze manuálně, nikoliv automatizovaně; zpracováním osobních údajů tak nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

 

KATEGORIE A ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům?

 

V souvislosti s prodejem zboží, poskytováním servisních služeb a služeb s tím spojených, jakož i návštěvou našich webových stránek https://www.pooltechnika.cz, o Vás (zákaznících, potencionálních zákaznících, uživatelů služeb, jejich zástupců nebo kontaktních osobách) zpracováváme různé kategorie osobních údajů.

Jedná se o následující kategorie osobních údajů jsou:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, akademický titul, obchodní firma, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, bankovní spojení, podpis;
 • kontaktní údaje – doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo – pevná linka, mobil;
 • popisné údaje – číslo bankovního účtu, údaje o dodaném zboží či poskytovaných službách včetně historie (druh a specifikace zboží nebo služby, jejich objem a cena, informace o platební morálce, informace o provedených platbách);
 • údaje z komunikace mezi námi a Vámi – el. komunikace;
 • ostatní údaje – síťové identifikátory (IP adresa, identifikátory cookies, apod), geografická poloha, chování subjektu na webové stránce.

 

 

 

K jakým účelům tyto kategorie osobních údajů zpracováváme přehledně zobrazuje následující tabulka:

Osobní údaje

Účely zpracování

Identifikační údaje

Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu;

Kontaktní údaje

Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu

Popisné údaje

Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu

Údaje z komunikace

Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu

Ostatní údaje

Plnění smlouvy; Plnění právních povinností; Ochrana našeho oprávněného zájmu;

 

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo z veřejných rejstříků.

 

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Na základě jakého oprávnění zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, které vyplývají z výkonu naší činnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme již za účelem uzavření smluvního vztahu, a posléze především zejména za účelem plnění závazkového vztahu (k tomu, abychom řádně poskytli objednané zboží potřebujeme Vaše osobní údaje; stejně tak tyto potřebujeme k vyřešení jakéhokoliv problému, který může v této věci nastat), ale také za účelem péče o Vás jako o zákazníka (pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše osobní údaje).

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely naší marketingové aktivity – o tomto se více dozvíte v rámci níže uvedené části tohoto dokumentu nazvané jako „Soubory cookies“.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě jednoho z těchto právních důvodů:

 

 • Plnění smlouvy (právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – Vaše osobní údaje na základě tohoto právního důvodu zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; např. uzavření smlouvy o dodání zboží, a následně za účelem dodání objednaného zboží, což zahrnuje zejména přijetí objednávky, realizace a dodání zboží na Vámi uvedenou adresu, vyúčtování ceny za zboží, apod.;

 

 • Plnění právních povinnosti (právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plněních našich právních povinností, pokud nám tuto povinnost ukládá právní předpis; např., vedení účetní a daňové evidence, vystavení faktury apod;

 

 • Náš oprávněný zájem a jeho ochrana (právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. uplatnění našich právních nároků vůči Vám jako zákazníkovi a opačně, pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci, vnitřní administrativní procesy, cookies, využití kontaktního formuláře na našich webových stránkách z Vaší strany a následná komunikace s Vámi, apod.)
 • Vámi udělený souhlas (právní důvod čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – Vaše kontaktní osobní údaje zpracováváme v určitých případech k zasílání našich obchodních sdělení, pokud jste nám k tomu udělili souhlas.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

 

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné dodání objednaného zboží, případně poskytování servisních a jiných služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

 

V případě jednání o uzavření smlouvy jsou osobní údaje poskytnuté Vámi, jako potencionálním zákazníkem, pokud se nestanete našim zákazníkem, zpracovávány po dobu 3 měsíců po ukončení jednání.

 

Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a také Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy třetích stran, zejména, aby byly Vaše osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.

 

Doba zpracování osobních údajů podle účelu jejich zpracování:

 

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, a poté po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

Ochrana našeho oprávněného zájmu

Po dobu maximálně 3 let od doby zahájení zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak nebo pokud bude v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje po dobu delší

 

 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme našim zaměstnancům, kteří při zpracování osobních údajů postupují v souladu se všemi platnými a závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a dále dle závazných pravidel upravujících zpracování a ochranu osobních údajů, které jsou stanoveny vnitřními předpisy.

Námi zpracovávané osobní údaje jsou předávány zejména těmto příjemcům:

 

 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, kterým jsme povinni předávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů (např. správní orgány, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, notáři, jednotlivá ministerstva ČR, orgány celní správy, apod.),
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv (např. pojišťovny při uplatnění pojistného nároku, soudy, insolvenční správci, exekutoři apod.),
 • poskytovatelům služeb nezbytných pro naši činnost (zejména poskytovatelé právních služeb a účetních služeb, dopravní společnosti – za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi, apod.).

Může se stát, že některý z našich dodavatelů softwaru sídlí mimo území EU. V případě Vašeho zájmu o informace, kdo vše může být příjemcem Vašich osobních údajů, se na nás neváhejte obrátit a v reakci na Váš požadavek Vám seznam takovýchto příjemců poskytneme.

Všichni příjemci osobních údajů výše uvedení poskytují záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování osobních údajů splňovalo požadavky příslušných závazných právních předpisů práva České republiky a práva EU upravujících ochranu osobních údajů. Pokud zpracování osobních údajů těmito příjemci neupravuje žádný právní předpis nebo jiný právní akt práva EU nebo členského státu, je s příjemcem osobních údajů uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která upravuje práva a povinnosti stran (nás, jako správce a zpracovatele) při zpracování osobních údajů.

 

SOUBORY COOKIES

 

Naše webové stránky dostupné na adrese: https://www.pooltechnika.cz využívají pro svou činnost takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webu www.pooltechnika.cz, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče jako návštěvníka webu a umožní zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení jako návštěvníka webu, apod.

Naše webové stránky využívají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívají trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do skončení doby jejich platnosti, nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívají naše webové stránky, jsou různých kategorií:

 • Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies a mohou být dočasné nebo trvalé.
 • Cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našich webových stránek, a to i když se nacházíte na našich webových stránkách. Tyto cookies nám umožňují analyzovat naše webové stránky a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies, cílené a reklamní cookies.

Konkrétní typy cookies využívané na našich webových stránkách včetně jejich účelu jsou následující:

 • Technické a bezpečnostní cookies – tyto cookies jsou nezbytné a umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o Vaše osobní údaje.
 • Analytické cookies – tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace). Údaje získané o Vás těmito cookies jsou zcela anonymní.
 • Personalizované a reklamní cookies – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zaznamenávání Vaší aktivity na našich webových stránkách a k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím personalizovaných a reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak naše webové stránky využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz a s poradci.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme ale na to, že při odmítnutí používání cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce našeho webového rozhraní.

 

ONLINE REKLAMA

 

 • Amazon Advertising

Na našich webových stránkách dostupných na adrese: https://www.pooltechnika.cz využíváme službu „Amazon Pixel“, abychom Vám mohli poskytovat reklamu na míru podle Vašich zájmů. Tento způsob cílené reklamy se vztahuje pouze na registrované členy u společnosti Amazon, která je také správcem takto získaných osobních údajů. Vůči nám tak vystupujete zcela anonymně.

Společnost Amazon pak může na základě informací, které nám poskytujete při návštěvě našeho webu a při používání našeho obsahu nebo služeb (např. při nákupech na našem webu, používání zařízení, softwaru nebo aplikací nebo webu s obsahem reklam Amazon apod.) svým registrovaným členům nabízet cílenou reklamu v rámci optimalizaci účinnosti reklam.

Námitku proti zpracování osobních údajů společností Amazon můžete vznést na tomto odkazu: https://www.amazon.de/adprefs

 • Facebook Custom Audience

Dále na našich webových stránkách používáme také marketingový nástroj „Facebook Custom Audience“, abychom mohli naše zboží a služby inzerovat i na ostatních webech, jakož i na sociální síti Facebook. V případě, že navštívíte naše webové stránky tak dochází k přiřazení Vašeho facebookového profilu a na základě toho Vám poté můžeme v rámci Facebookové platformy nabízet naše produkty.

Za tímto účelem sdílíme Vaše údaje se sítí Facebook a na našem webu používáme soubory cookies nebo podobné technologie, abychom analyzovali účinnost našich reklam na ostatních webech.

Podrobnější informace o používání údajů společností Facebook najdete na tomto odkazu: https://www.facebook.com/ads/about

Zobrazování reklam prostřednictvím tohoto nástroje můžete zrušit v nastavení svého Facebookového účtu.

 • Sledování konverze

Na našem webu používáme i reklamní službu Google AdWords a tzv. sledování konverze, poskytované společností Google.

Sledování konverze spočívá v tom, že pokud kliknete na reklamu provozovanou společností Google, uloží se do Vašeho zařízení soubor cookies, který v případě, že navštívíte náš web, umožní nám a společnosti Google vyhodnotit, že jste klikli na některou z našich reklam u společnosti Google prostřednictvím které jste byli přesměrování na naše webové stránky. Tento soubor cookies je platný pouze 30 dní a neslouží k Vaší identifikaci, přičemž jeho instalaci můžete zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče.

Sledování konverze používáme k cílené reklamě našeho sortimentu a analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našeho webu (právním důvodem je tak náš oprávněný zájem).

Podrobnější informace, zejména o možnostech zamezení použití Vašich osobních údajů, poskytuje společnost Google na následujících odkazech:

https://services.google.com/sitestats/cs.html

https://policies.google.com/technologies/ads

https://policies.google.com/privacy?gl=cs

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ – Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

 

Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování Vašich osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, které máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů:

 

 • právo na přístup k veškerým zpracovávaným osobním údajům - máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, tak má právo získat zejména tyto informace:

 

 • jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů;
 • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů;
 • kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů;
 • doba, po kterou budou Vaše osobní údaje u nás uloženy;
 • existence Vašich práv na opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, práva na vznesení námitky, práva na podání stížnosti u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů;
 • máte dále právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme;

 

 • právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů;

 

 • právo na opravu (upřesnění nebo doplnění) zpracovávaných osobních údajů - máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají;

 

 • právo na výmaz osobních údajů včetně smazání Vašeho zákaznického účtu - máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány,
 • odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracovávání,
 • vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování,
 • Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány protiprávně,
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

Upozorňujeme na to, že některé Vaše osobní údaje musíme dle dotčených právních předpisů uchovávat i přes Vaši žádost o výmaz (jedná se zejména o Vaše osobní údaje uvedené na fakturách, účetních dokladech nebo dle zákona o elektronických komunikacích). Vaše osobní údaje můžeme také dále zpracovávat i přes Vaši žádost o výmaz k účelu uplatnění našich právních nároků vůči Vám.

 

 • právo na omezení zpracování osobních údajů - máte právo na to, abychom omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 • v případě, že popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití,
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

V případě oprávněného požadavku na omezení zpracování osobních údajů z Vaší strany jsme oprávněni dále zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vašim souhlasem.

 

 • právo získat zpracovávané osobní údaje a tyto osobní údaje předat jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů) - máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že právním důvodem ke zpracování Vašich osobních údajů je souhlas nebo smlouva a zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně;

 

 • právo vznést námitku – máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícího v našem oprávněném zájmu – viz výše uvedená část tohoto dokumentu nazvaná jako „Účel a důvody zpracování osobních údajů“.

 

 • právo být informován o porušení zabezpečení svých osobních údajů v případech stanovených v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů;

 

 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany byly porušeny právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Vaše práva uvedená výše v předchozím bodě, vyjma stížnosti, která se podává k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se uplatňují přímo u nás prostřednictvím našeho e-mailu: kancelar@pooltechnika.cz, písemně na adrese našeho sídla: Nebovidy 220, 664 48 Nebovidy.

K uplatnění těchto Vašich práv prosím využijte náš formulář, který je dostupný na našem webu.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vaším uplatněným právům poskytujeme bezplatně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od uplatnění práva zákazníkem. Jsme oprávněni takto stanovenou lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. Jsme povinni Vás informovat o prodloužení stanovené lhůty, včetně uvedení důvodů.

Vyhrazujeme si právo, pokud budete uplatňovat svá výše uvedená práva bezdůvodně či nepřiměřeně, účtovat Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout vyhovět Vaší žádosti.

 

                Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.1.2023